Reglement

Het doel van het reglement is om de optocht van de Krooshappers een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. De doelstelling kan niet door dit reglement worden gewaarborgd, maar alleen door de naleving ervan door de deelnemers.

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Definities:
 • Krooshappers: De organiserende carnavalsvereniging in Boskoop.
 • Optochtcommissie: De commissie die zich namens en onder verantwoording van de Krooshappers inzet voor de organisatie en het goede verloop van de optocht.
 • Optocht: Het geheel van karren en lopers die zich van zaterdag 12.15 uur tot 16.00 uur op de door de Commissie vastgestelde route voortbeweegt. Buiten de route en buiten de tijden worden de zich in- of buiten Boskoop bevindende creaties of karren niet gezien als optocht.
 1. Door inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit
 2. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de optocht worden uitgesloten en al of niet onmiddellijk uit de optocht worden verwijderd. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door de voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger

Artikel 2. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING. 

 1. De Krooshappers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden schade en/of voor door de deelnemers aan derden toegebracht schade.
 2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 3. Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), waaronder begrepen: auto’s, motoren, vrachtauto’s , bussen, tractoren, bromfietsen etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De Krooshappers zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 5. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 

Artikel 3.  DEELNAME AAN DE OPTOCHT

 1. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de commissie, politie, verkeersregelaars en overige hulpdienste strikt op te volgen.
 2. De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open.
 3. Per deelnemersgroep dient een contactpersoon aangesteld te zijn. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat alle groepsleden inclusief de chauffeur op de hoogte zijn van het reglement.

Tevens is het contactpersoon tijdens de optocht het aanspreekpunt voor de organisatie.

 1. De commissie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Iedere deelnemer dient haar of zijn uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, waarbij de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.
 3. Het is niet toegestaan bij de uitbeelding of voortbeweging van de uitbeelding levende dieren te gebruiken.
 4. Kwetsende opmerkingen, muziek oid mogen niet ten gehore worden gebracht.
 5. Iedere deelnemer dient zijn volgnummer duidelijk zichtbaar aan de voorzijde en aan de beide zijkanten mee te voeren.
 6. Het gebruiken van alcoholhoudende drank tijdens de optocht is verboden.
 7. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd of van deelname worden uitgesloten.
 8. Het opvoeren van acts tijdens de optocht is toegestaan, maar mag niet leiden tot het ophouden van de optocht.
 9. Gebruik een aanwezigheid van glaswerk is verboden in verband met veiligheid van deelnemers en publiek.
 10. Wegens veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het gebruik van vuurwerk niet toegestaan. Onder vuurwerk vallen ook de stadion fakkels! 

 

Artikel 4. VOORWAARDEN WAGENS EN VOERTUIGEN 

 1. De afmetingen van de wagen moeten, indien voor de wegsituatie of het publieknoodzakelijk kunnen worden ‘ingekort’ worden tot:
  • een maximale breedte van 2,50 meter
  • een maximale hoogte van 4,00 meter.
 2. Wielen van wagens dienen behoorlijk te zijn afgeschermd zodat deze geen gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers of publiek.
 3. Voor de deelnemers is het verplicht om begeleiding naast de praalwagen, een gemotoriseerd voertuig met/of zonder aanhangwagen te hebben.
  • De begeleiders van de praalwagen dienen duidelijk herkenbaar te zijn door middel van het dragen van een veiligheidshesje.
  • 2 begeleiders naast het trekkende voertuig en 2 begeleiders naast het getrokken
  • Begeleiders zijn vanaf de start tot het eind aan de optocht aanwezig.
  • Begeleiders spreken het publiek actief aan op het gedrag en wijzen hen op de gevaren.
 4. Voertuigen moeten aan de eisen van het RDW voldoen met betrekking tot stuurinrichting en beremmingen.
 5. De uitvoering dient van dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet in gevaar komt.
 6. Wagens en / of creaties moeten opgebouwd zijn met materiaal wat niet ernstig brandgevaarlijk is.
 7. Twee-assige wagens moeten voorzien zijn van twee brandblussers en één assige aanhangwagens, waarop personen worden vervoerd, één brandblusser. Daarnaast moet op de wagens een EHBO kist aanwezig zijn. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat deze brandblusapparatuur en de EHBO kist steeds direct voorhanden is.
 8. Chauffeurs van wagens dienen te voldoen aan de vereisten die de Wegenverkeerswet aan hen stelt voor het besturen van die voertuigen. Er wordt in dit kader met name gewezen op het hebben van een rijbewijs (indien nodig).
 9. Meegevoerde muziek die naar het publiek is gericht mag niet als hinderlijk worden ervaren. De voor- en achter rijdende creatie of wagen mag hierdoor niet gehinderd worden.

 Indien, naar het oordeel van de commissie de meegevoerde muziek hinderlijk is moet het volume op aanwijzing van de commissie worden aangepast. 

 1. De luidsprekers van uw geluidsinstallatie moeten naar binnen gericht zijn. (Zie bijlage A)

Of  Meegevoerde muziek die naar het publiek is gericht mag niet als hinderlijk worden ervaren. De voor- en achter rijdende creatie of wagen mag hierdoor niet gehinderd worden. Indien, naar het oordeel van de commissie de meegevoerde muziek hinderlijk is moet het volume op aanwijzing van de commissie worden aangepast.

 1. Het bewust vervuilen met materiaal van de openbare weg vanaf de wagens is niet toegestaan.
 2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een aggregaat voor de stroom voorziening op een kar, moet deze voldoende beveiligd zijn en deze moet, tezamen met de overige bekabeling, een zogenaamd ‘zwevend net’ vormen.   M.a.w. voor de 220 bedrading en stekkers mag alleen geaarde bedrading en stekkers worden gebruikt.
 3. Brandstoftanks t.b.v. het vullen van de aggregaat moeten vrij van de aggregaat opgeslagen zijn. Deze dienen ook deugdelijk vastgezet te worden.

Artikel. 5 JURERING. 

 1. Door de commissie is een jury vastgesteld. Deze is verantwoordelijk voor een eerlijke jurering van de creaties. Over de uitslag van de jury kan niet gereclameerd worden.
 2. De deelnemers worden in principe ingedeeld in 4 categorieën:
  • Loopgroepen met eventuele kleine karren / wagens;
  • De Kroosklasse, kleine karren
  • Kikkerklassen,
  • Prinseklasse, wanneer een deelnemer wenst mee te dingen in de hoogste (ster) klasse;

De Kikkerdrilklassen Speciaal voor kinderen (tot 15 jaar) is er een kinderoptocht binnen de grote optocht (Kikkerdrilklasse). Deze groep start vanaf een locatie halverwege de optocht. Voor deze kinderen is een aparte jurering. 

 1. Bij de jurering zal gelet worden op onderstaande onderdelen:
  • algemene indruk ;
  • carnavalesk en originaliteit;
  • thema
  • afwerking en inzet;
  • Presentatie, zoals kleding, opvoeren van acts, aankleding trekkenvoertuig.
  • Het op volgen van het reglement

Wanneer het ‘Reglement Carnavalsoptocht Kwakveen’ wordt overtreden tijdens de optocht, brengt de jury punten in vermindering.

 1. Een extra prijs zal worden toegekend door de burgemeester.
 2. Door het publiek langs de route zal de publieksprijs worden toegekend. Het publiek mag per persoon slechts 1 formulier waarop 2 voorkeurstemmen kunnen worden aangegeven uitbrengen. Tevens is het mogelijk (heeft de voorkeur) om middels de krooshapper aap te stemmen. De telling van deze ingeleverde formulieren geschiedt door de commissie. Na de optocht ingebrachte formulieren zijn niet geldig.

 

Artikel 6. SLOTBEPALING  

 1. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.
 2. Voor zover de toepassing van de bepalingen in dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de voorzitter van de commissie gerechtigd daarop uitzonderingen te maken en/of afwijkende maatregelen te nemen.

Voor een goed en prettig verloop van de optocht, voor zowel de deelnemer als de toeschouwer,  rekent de commissie er, dat iedereen zich aan bovenstaande voorwaarden houdt.

 

Bijlagen

Bijlage A – Luidsprekers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten,
Optochtcommissie, C.V. De Krooshappers